vê vai chuc ổ ssd fulen hàng có thương hiệu gja ky thuật, aec can nâng cấp hú, thanks