Up to top cho các bạn đầu tư giá trị theo quy hoạch giai đoạn 1 hàm thắng hàm liêm. dự án chỉ cần có vài xe ủi đất là giá nhảy tính bằng lần chứ ko phải là %