Tình hình là đag tìm cái box có input hdmi để trải nghiệm.....01693559694