ai có nhu cầu thanh lí phòng nét liên hệ Sđt: 0946092284
Thanh lí giá cao.