5 combo h110 chiến PUPG hạng nhẹ
main msi bh 6/19
cpu 4560 bh 6/19
ram 4g tản thép bh 6/19
vga 750ti asus 2fan hbh đẹp như mới
nguồn acbel 400 bh 6/2019
màn 22lg không chân đep như mới
lh : Vi Tính TL
01647 999 004 gặp thông Tánh Linh