Ai có main ip6 cho mình xin chữ ký đi nào? 0942149098