Mình đang cần gấp 1 cái tủ lạnh nhỏ, gia binh dân. Ai có liên hệ 01249363393