Đang tìm mua máy tính bản dưới 2 triệu, cấu hình 2-16. Ưu tiên asus or samsung. 01249363393