Anh em nào có máy chết main còn màng hình s7e liên hệ
0916600685