Ai mua call 0972225166 bao thợ thầy tháo máy 5tr7 có mua có fix đừng so sánh với hàng dựng