Em có 1tr5. Em muốn dựng 1 cấu hình chơi đc lol,cf ở mức trung bình hoặc thấp. Nếu 1tr5 có thêm màng hình đc ko