Như tiêu đề cân bán nokia lumia 540 windown phone 10. Ram 1g. Rom 8g.
Liên hệ: 01234561664.