Cần mua mỏ hàng chì 100w, anh em nào dư dùng để lại. 0989803480