như tiêu đề cần mua cây note fe ai có liên hệ cho giá lun nhé