70k/sim
01233.482.582
01233.487.587
01234.383.683

01234.282.582
01237.637.537
01232.384.684
01234.141.149
0123.414.414.7

Giá 70k/s, gọi 690d/p, tặng 30k hàng tháng, 2gb/tháng
Lh phú 0969.39.3388-01999. 159.159