"Mỗi Member chỉ quá Quyền sử dụng 3 Lần UP bài trong 1 Ngày Topic của mình."